Sosial struktur


Oppgave

Beskriv den sosiale strukturen i en sosial gruppe/sosial enhet som du kjenner godt. Legg vekt på få frem den horisontale og den vertikale dimensjonen i beskrivelsen.

Kilde

Sosial struktur: to dimensjoner

I sosiologien får ofte begrepet "sosial struktur" en nokså omfattende betydning. Det viser ofte til grupper eller større sosiale formasjoner og knyttes ofte til to dimensjoner:
a) en horisontal dimensjon
b) en vertikal dimensjon

Den horisontale dimensjonen viser til arbeidsdeling innenfor en større helhet. Det kan være arbeidsdelingen mellom kjønn i en familie, deling av oppgaver i en arbeidsgruppe eller oppgavefordelingen på et fotballag. Den vertikale dimensjonene viser til synlige eller usynlige maktforhold i for eksempel en gruppe.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.09.2009

© Cappelen Damm AS